?

Log in

No account? Create an account

adverbumorg


История для студентов и не только


Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 10. Жеребецъ — Замена
adverbum_org
Дзесяты выпуск «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы» ўтрымлівае словы на літары ад «Ж» па «З» ад слова «Жеребецъ» па слова «Замена» ўключна.

http://adverbum.org/histarychny-slounik-belaruskaj-movy10

Спадчына. — 1997. — № 5 (Змест)
adverbum_org
У № 5 часопіса «Спадчына» за 1997 г. змешчаны артыкулы Ганны Запартыкі пра страчаныя манастырскія кнігазборы, Вольгі Келер пра магдэбургскае права, Язэпа Зямчонка пра Тызенгаўзаў у гісторыі Пастаў, Андрэя Заеркі пра турмы Беларусі ў 1929–1935 гг., фрагмент Баркулабаўскай хронікі, а таксама шэраг іншых публікацый.

http://adverbum.org/spadchyna1997-5

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1976. — № 5 (Змест)
adverbum_org
У № 5 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1976 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы С.У. Букчына пра гістарыяграфію руху дзекабрыстаў у Беларусі, Н.І. Буракоўскай пра змяненні ў земляробчай тэхніцы ў Беларусі ў 1770–1870-я г., М.А. Марцюховай пра сялянскую праграму барацьбы за зямлю і волю ў рэвалюцыі 1905–1907 гг., Т.А. Кургун’ян пра савецка-чэхаславацкі дагавор 1935 г., Ю.В. Калініна пра антыкамуністычнае заканадаўства ЗША.

http://adverbum.org/vescianbssr-1976-5

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 9. Дорогоценный — Жеребей
adverbum_org
Дзевяты выпуск «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы» ўтрымлівае словы на літары ад «Д» па «Ж» ад слова «Дорогоценный» па слова «Жеребей» ўключна.

http://adverbum.org/histarychny-slounik-belaruskaj-movy9

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1976. — № 4 (Змест)
adverbum_org
У № 4 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1976 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны артыкулы А.М. Булыкі пра грамадска-палітычную лексіку лацінскага паходжання ў старабеларускай мове, І.А. Каралёва пра сацыялагічную думку Беларусі канца XVI — першай палавіны XVII ст., С.У. Букчына пра знаходжанне гвардзейскага корпуса ў заходніх губернях Расійскай імперыі ў 1821–1822 гг. і рух дзекабрыстаў у Беларусі, З.В. Шыбекі пра стан медыцынскай дапамогі рабочым Мінска ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст.

http://adverbum.org/vescianbssr-1976-4

Левко, О.Н. Средневековая Орша и её округа
adverbum_org
Орша периода средневековья относится к государственным городам средних размеров, каких на территории Беларуси было большинство. Находясь на восточном рубеже Полоцкой земли со Смоленской (ХI–ХIII вв.), затем Великого княжества Литовского и позднее Речи Посполитой (ХIV–ХVIII вв.) с Русским государством, Орша всегда выполняла функцию крепости.

http://adverbum.org/ru/levko-srednevekovaja-orsha

Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1981. — № 2 (Змест)
adverbum_org

У № 2 «Помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» за 1981 г. публікуюцца артыкулы С.В. Барыса пра сук і саху як сельскагаспадарчыя прылады, Л.А. Малчанавай пра адзенне насельніцтва беларускіх мястэчак у XIX — пачатку XX стагоддзя, матэрыял пра Рагачоўскую настаўніцкую семінарыю (Г.Р. Сянькевіч і А.В. Трухан)

http://adverbum.org/pomniki-gistoryi-i-kultury-belarusi1981-2


Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. — Вып. 8 (Змест)
adverbum_org
Друкуюцца артыкулы Т.В. Габрусь пра мастацка-стылявыя характарыстыкі іканаграфіі анёлаў у беларускім сакральным жывапісе ХVII–ХVIII стст., У.Я. Аўсейчыка пра фактары эвалюцыі пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў у ХХ — пачатку ХХІ ст., У.А. Лобача пра міфасемантыку дарогі ў беларускай традыцыйнай культуры, Т.А. Навагродскага пра этналагічнае вывучэнне традыцыйнага народнага харчавання беларусаў.

http://adverbum.org/pytanni-meif8

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1976. — № 3 (Змест)
adverbum_org
№ 3 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1976 г. з матэрыялаў гістарычнай тэматыкі змешчаны В.А. Фядосіка пра раннехрысціянскія абрады хрышчэння і прычашчэння як прыклад сацыяльна-палітычнай эвалюцыі хрысціянства, П.К. Башко пра сацыяльны і партыйны склад саветаў Беларусі ў сакавіку — чэрвені 1917 г., Э.Р. Сабаленка пра сучасную этнічную сітуацыю ў Беларусі

http://adverbum.org/vescianbssr-1976-3

Беларускае Падзвінне-2016. Ч. 2 (Змест)
adverbum_org
У зборніку прадстаўлены матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў», якая адбылася 14–15 красавіка 2016 г. у Полацкім дзяржаўным універсітэце. У другой частцы зборніка публікуюцца вынікі гістарычных даследаванняў. Акрэслены праблемы мовазнаўства, дыялекталогіі і мастацкай літаратуры Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый.

http://adverbum.org/belaruskaje-padzvinne-2016-2