?

Log in

No account? Create an account

adverbumorg


История для студентов и не только


Previous Entry Share Flag Next Entry
Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1976. — № 6 (Змест)
adverbum_org wrote in adverbumorg
У № 6 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1976 г. з матэрыялаў гістарычнай, этнаграфічнай і рэлігіязнаўча-філасофскай тэматыкі змешчаны артыкулы Х.Ю. Бейлькіна пра ільняны гандаль у Беларусі ў 60–80-х гадах ХІХ ст., С.В. Барыса пра асаблівасці бытавання традыцыйнай песні і яе месца ў сучасным вяселлі, Т.П. Кароткай пра гнасеалагічнае апраўданне рэлігіі ў рускай рэлігійнай філасофіі пачатку ХХ ст.

http://adverbum.org/vescianbssr-1976-6