?

Log in

No account? Create an account

adverbumorg


История для студентов и не только


Очерки истории СССР. В 9 т. Т. 3. IX–XIII вв. Древняя Русь. Феодальная раздробленность
adverbum_org
Третий том «Очерков истории СССР» посвящён периоду Древней Руси и охватывает IX–XIII вв.
При использовании книги необходимо учитывать, что она написана с позиций марксистско-ленинской методологии в сталинский период (издана в 1953 г.). Основное внимание уделено развитию производства, производительных сил и производственных отношений, классовой борьбе. Многие гипотезы, которых придерживались авторы, на данный момент устарели. Вместе с тем, книга написана понятным и ясным языком и имеет чёткую структуру изложения материала.

http://adverbum.org/ru/ocherki-istorii-sssr3

Историки Рима. Саллюстий. Ливий. Тацит. Светоний. Аммиан
adverbum_org
Предлагаемая книга содержит наиболее яркие и характерные образцы древнеримской историографии. Однако сама римская историография возникла задолго до того, как появились труды представленных в данном томе авторов. В отличие от греческой, она развилась из летописи. Согласно преданию, чуть ли не с середины V в. до н.э. в Риме существовали так называемые «таблицы понтификов». Это были сведения о неурожае, эпидемиях, войнах, предзнаменованиях и т.п. Погодное ведение таблиц давало возможность составить списки тех лиц, по именам которых в Древнем Риме обозначался год: консулов. Первые списки появились предположительно в конце IV в. до н.э. Примерно тогда же возникла и первая обработка таблиц, то есть первая римская хроника.

http://adverbum.org/ru/istoriki-rima

Историки Греции. Геродот. Фукидид. Ксенофонт
adverbum_org
Истоком европейской исторической науки считается наследие трёх великих историков V в. до н.э. — Геродота, Фукидида и Ксенофонта. Одновременно их произведения являются одной из вершин греческой прозы. Книга содержит отрывки из «Истории» Геродота, «Истории Пелопонесской войны» Фукидида и «Анабасиса» Ксенофонта, а также основательный очерк «Историческая проза Древней Греции»

http://adverbum.org/ru/istoriki-grecii

Спадчына. — 1998. — № 1 (Змест)
adverbum_org
У № 1 часопіса «Спадчына» за 1998 г. змешчаны артыкулы Макара Краўцова пра Раду Беларускай народнай рэспублікі, Уладзіміра Сакалоўскага пра надзвычайную дыпламатычную місію БНР у Германіі, Юркі Віцьбіча пра партызанскую барацьбу на Беларусі, Ніны Стужынскай і Уладзіміра Ляхоўскага пра наступствы Слуцкага паўстання

http://adverbum.org/spadchyna1998-1

Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1981. — № 4 (Змест)
adverbum_org
У № 4 «Помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» за 1981 г. друкуюцца матэрыялы да 100-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, артыкулы С.А. Высоцкага пра кіеўскія «Залатыя вароты», С.А. Сергачова пра драўляныя званіцы, П.В. Шкіндзера пра «Кацюшы» ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

http://adverbum.org/pomniki-gistoryi-i-kultury-belarusi1981-4

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1977. — № 1 (Змест)
adverbum_org
 У № 7 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1977 г. з матэрыялаў гістарычнай і этнаграфічнай тэматыкі змешчаны артыкулы У.У. Багамольнікава пра пахавальны абрад радзімічаў і С.В. Барыса пра класіфікацыю вясельнай паэзіі, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

http://adverbum.org/vescianbssr-1977-1

Спадчына. — 1997. — № 6 (Змест)
adverbum_org
У № 6 часопіса «Спадчына» за 1997 г. змешчаны артыкулы Аляксандра Надсана пра заходнюю літаратуру на Беларусі ў ХV–XVII стст., Андрэя Блінца пра беларускіх татар у гвардыі Напалеона, Алеся Белага пра Полацк у нямецкіх «лятучых лістках», працяг публікацыі Андрэя Заеркі пра турмы Беларусі ў 1929–1935 гг., чарговы фрагмент Баркулабаўскай хронікі

http://adverbum.org/spadchyna1997-6

Калечыц, І.Л. Эпіграфіка Беларусі Х–ХIV стст.
adverbum_org
Манаграфія Іны Леанідаўны Калечыц з’яўляецца першай працай, у якой праводзіцца аналіз, класіфікацыя і комплекснае вывучэнне сукупнасці эпіграфічных понікаў, знойдзеных на тэрыторыі Беларусі і датуемых Х–ХIV стст., а таксама кірылічных алтарных графіці ХII–ХVIII стст. полацкай Спаса-Праабражэнскай царквы. Алтарныя графіці полацкай Спаса-Праабражэнскай царквы публікуюцца ўпершыню.

http://adverbum.org/kalechyc-epigrafika-belarusi

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1976. — № 6 (Змест)
adverbum_org
У № 6 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1976 г. з матэрыялаў гістарычнай, этнаграфічнай і рэлігіязнаўча-філасофскай тэматыкі змешчаны артыкулы Х.Ю. Бейлькіна пра ільняны гандаль у Беларусі ў 60–80-х гадах ХІХ ст., С.В. Барыса пра асаблівасці бытавання традыцыйнай песні і яе месца ў сучасным вяселлі, Т.П. Кароткай пра гнасеалагічнае апраўданне рэлігіі ў рускай рэлігійнай філасофіі пачатку ХХ ст.

http://adverbum.org/vescianbssr-1976-6

Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1981. — № 3 (Змест)
adverbum_org
У № 3 «Помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» за 1981 г. друкуюцца артыкулы І.П. Хіцько пра салярныя сімвалы ў народным дойлідстве, А.І. Сямёнава пра метал у архітэктурнай практыцы, С.А. Акуліча пра мастак Валенція Ваньковіча, а таксама іншыя матэрыялы.

http://adverbum.org/pomniki-gistoryi-i-kultury-belarusi1981-3